Framtidsfullmakt – en ny typ av fullmakt

Fullmakter är relativt vanligt förekommande i vardagslivet. Vi använder oss av fullmakter för att till exempel hämta ut paket på posten, eller för att utföra bankärenden. Genom att ge någon en fullmakt att göra något för vår räkning, kan vi få hjälp med saker och göromål som vi kanske inte behärskar eller helt enkelt inte hinner med.

En traditionell fullmakt består av en fullmaktsgivare och en fullmaktshavare samt en fullmaktsförklaring vilken anger vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Det finns inte några särskilda formkrav vad avser vanliga fullmakter, vilket innebär att även muntliga fullmakter är gällande. Av praktiska skäl är det dock ovanligt med muntliga fullmakter, de flesta kräver att en fullmakt är i skrift för att acceptera fullmakten.

Framtidsfullmakt – en ny typ av fullmakt

Sedan några år tillbaka finns det en särskild typ av fullmakt vilken benämns för framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt har den egenheten att den upprättas i dag men blir gällande först i framtiden, när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina ekonomiska eller personliga angelägenheter. Syftet med framtidsfullmakter är att underlätta för privatpersoner att skapa privata lösningar för situationer när vi inte längre kan bevaka våra egna intressen, om vi till exempel skulle drabbas av svår sjukdom, en olycka eller något liknande. Användandet av framtidsfullmakter leder även till att det offentliga systemet med gode män och förvaltare avlastas och därmed frigörs resurser i kommunerna.

Även om en framtidsfullmakt i grund och botten är en vanlig fullmakt gäller särskilda regler för framtidsfullmakter. Dessa regler finns i en särskild lag vilken benämnas ”lag om framtidsfullmakter”. Enligt denna lag måste en framtidsfullmakt för att vara gällande, bland annat vara upprättad i skrift och vara bevittnad av två vittnen. Uppfyller den upprättade framtidsfullmakten inte de krav som lagen ställer är framtidsfullmakten ogiltig. Det är därför viktigt att man har goda juridiska kunskaper när man ska skriva en framtidsfullmakt.

Att tänka på när man skriver en framtidsfullmakt

Ska du skriva en framtidsfullmakt måste du ha juridiska kunskaper avseende hur en framtidsfullmakt måste vara utformad för att vara gällande. Har du inte dessa kunskaper riskerar du att upprätta en framtidsfullmakt som inte är gällande den dag som fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Detta är något som kan leda till ödesdigra följder.

Det är även viktigt att du ingående analyserar fullmaktsgivarens situation och vilka personer som kan agera som fullmaktshavare den dag när fullmakten träder i kraft. Vilka uppgifter behöver fullmaktsgivaren ha hjälp med och vilka personer är lämpliga att vara fullmaktshavare?

Upptäcker du att du inte har tillräckliga kunskaper för att skriva en framtidsfullmakt bör du kontakta en jurist för att få hjälp. Anlitar du en jurist som är specialiserad på familjerätt och framtidsfullmakter kan du vara säker på att du får en giltig framtidsfullmakt som dessutom är anpassad till fullmaktsgivarens situation.